Missie en visie

Visie

We stellen ons een globale economie voor die voorziet in goede levens voor iedereen binnen de ecologische grenzen van de Aarde, voor huidige en toekomstige generaties.

Missie

De missie van ONE is het inspireren, verbinden en positief beïnvloeden van belangrijke actoren in het onderwijs, de overheid, het bedrijfsleven en het brede publiek tot het transformeren van hun praktijken opdat deze zullen bijdragen aan een solidaire en duurzame economie.
We doen dit door samen met wetenschappers en praktijkbeoefenaars toepasbare kennis en tools te ontwikkelen en te verspreiden, en de ontwikkeling van nieuw economisch beleid en praktijken te faciliteren.

7 Principes van Nieuw Economisch denken

Wat houdt de Nieuwe Economie nu eigenlijk in? Daarvoor hanteren wij de volgende zeven principes.

1. Voer beleid op basis van juiste economische aannames en nieuwe inzichten

2. Geef meer ruimte aan verschillende economische stromingen en ideeën naast de dominante neoklassieke economie

3. Economen helpen kringlopen sluiten en welvaart eerlijker verdelen

4. Overheden en bedrijfsleven gaan economie anders meten

5. Economische wetenschap wordt minder vervlochten met de macht

6. Focus op welzijn en brede welvaart in plaats van economische groei

7. Breder economisch denken en handelen vereist breder economisch onderwijs

Als organisatie spiegelt Our New Economy zich in meer of minder mate aan NEF, ZÖE, INET en het Schumacher Institute.